top of page

МИСИЯ  НА  ГАЛЕРИЯ   РЕЗОНАНС

MISSION OF RESONANCE GALLERY
 
Замислена и създадена като галерия за съвременно изкуство, РЕЗОНАНС отваря врати на 22.03.2010г., с мисията чрез една изискана програма да показва изкуството на  български и чужди артисти, изявяващи се чрез всички съвременни медии. Да разпостранява познание и разбиране на съвременното визуално изкуство посредством – изложби, адресирани към публика с различни предпочитания; текущи изяви на съвременното изкуство. Да поставя творчеството на българските художници в контекста на интернационалността в изкуството. Особено внимание се обръща на образователните програми за деца и възрастни, подпомагащи по-задълбоченото разбиране и познаване на изкуството; представяне на вътрешни и провокативни пътища на мислене по отношение на артистичното творчество. Създаване на кураторски програми, които дават интерактивна комуникация между творческата общност и посетителите-ценители; инфор-мационно подпомагане по темата за визуалните изкуства.

 

През годините на своето съществуване галерия Резонанс показа творчество на изявени български и чужди художници като Ангел Станев, Георги Бояджиев - Бояджана, Зиятин Нуриев, Джорджиана Козма, Карим Хелми, Станислав Памукчиев, Емил Попов, Милко Божков, Стоян Цанев, Свилен Блажев, Иван Нинов, Васил Стоев, Свилен Костадинов, Нове Франговски, Румен Жеков, Атанас Хранов, Саркис Нерсесян, Вихрони и Аделина Попнеделеви, Василка Монева, Лили Кючукова, Иван Генов, Кольо Карамфилов, Емил Миразчиев, Илиана Манукова и мн. дгруги. 
Утвърдиха се проектите на галерията, които дават възможност по определена тема, публиката да се срещне с изкуството на голям брой автори от цялата страна и чужбина, чието изкуство, представяно по стандартния начин е невъзможно да се обхване. Такива проекти са: Чинарите – Four Seasons, Новите 100, Проект 7, Балкански Резонанс,(в който се представя творчеството на автори от съседните ни балкански страни) Световен Резонанс, Учител и ученик, Усещане за ... и пр.
В световен план Галерия Резонанс е първата галерия, която е стъпила на Антарктида.
Контактите ни с австралийски галерии се затвърдиха чрез реализацията на изложба От 100 ателиета - ІІІ етап.
По време на Карнавала във Венеция, галерия Резонанс представи проекта 7 от Новите 100. 
 
 
 
 
 
Галерия Резонанс се отнася с особена любов към децата и тяхното дарование, като създаде Ателие Резонанс, където младите художници развиват своето отношение към изобразителното изкуство. За по-възрастните функционира Академия Резонанс, която чрез представяне на събития и тенденции в световното изкуство, обогатява познанията на публиката и й дава възможност за по-задълбочено познание и ориентация във визуалните изкуства.
Designed and established as a gallery for contemporary art, RESONANCE opens its doors on 22nd March 2010 with the mission, through a sophisticated program,   to present Bulgarian and foreign artists working with different types of contemporary media. To spread knowledge and understanding of the contemporary visual art – through exhibitions, addressed to audience with various tastes; current reviews of contemporary art; putting the art of the Bulgarian artists in the context of art’s internationality. Special attention is paid to the educational programs for children and adults aiming at profound understanding and knowledge of art; presentation of internal and provocative ways of thinking for the artistic creation; development of curators’ programs than give interactive communication between the creative community and the audience; informational support for the visual arts.
Through the years Gallery Resonance presented the art of many important Bulgarian and foreign artists, like Angel Stanev, Georgi Boyadjiev – Boyadjana, Georgi Bojilov – Slona, Ziyatin Nuriev, Giorgiana Kozma, Karim Helmi, Stanislav Pamukchiev, Emil Popov, Milko Bojkov, Stoyan Tzanev, Svilen Blajev, Ivan Ninov, Vasil Stoev, Svilen Kostadinov, Nove Frangovski, Rumen Jekov, Atanas Hranov, Sarkis Nersesyan, Vihroni and Adelina Popnedelevi, Vasilka Moneva, Lily Kyuchukova, Ivan Genov, Kolyo Karamfilov, Emil Mirazchiev, Iliana Manukova, Dimitar Grozdanov, Albena Mihailova - B–ndji, Veneta Marinova, Monika Romenska, Nadya Genova, Stoyan Kutzev, Dimitar Kirchev, Krasimira Drenska, Laura Dimitrova, Valentin Starchev, Nikolai Maistorov, Nadejda Kuteva, Ina Lindeman, Ivan Karov, Vesela Statkova and many more.
In an international context Gallery Resonance was the first art gallery to step foot on the Antarctic Continent. The contacts with Australian Art Galleries were consolidated with the realization of Project 7 and 100 ateliers Project. During the Carnival in Venice, Gallery Resonance presented Project 7 and the New 100 and one year later organized an exhibition of Bulgarian icons.   
The successful projects of the Gallery give the public the opportunity to meet the art of great number of authors from Bulgaria and abroad which artworks, presented in the standard way, is impossible to expose. Such projects are: Chinarite – Four Seasons, The new 100, From 100 ateliers, Project 7, Balkan Resonance, Master and disciple, Sense of…, 100 Plovdiv ateliers, Little big project, 100 points of view towards Plovdiv, as well as the International art festivals – Forest Resonance and Sea Resonances.
Gallery Resonance started a series of meetings called Literature Resonance. In the Gallery space are presented Bulgarian and foreign writers and poets.
With particular love the Gallery relates to the children and their talent. Atelier Resonance has been created where the little artists learn and develop their attitude towards the Fine arts. For the adults was established Academy Resonance that presents events and trends in the world art enriching the knowledge of the audience and giving opportunity for deeper understanding and orientation in the Visual arts.
bottom of page